• RSS
 • Delicious
 • Facebook
 • Twitter

Statut Miedziowego Towarzystwa Sportowego

 

Rozdział I

Nazwa stowarzyszenia

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Miedziowe Towarzystwo Sportowe zwane dalej stowarzyszeniem.

 

Rozdział II

Teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Stowarzyszenie może uczestniczyć w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć wraz z innymi podmiotami prawa.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubin.

§3

 1. Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji stowarzyszeń sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej Starosty Lubińskiego i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz niniejszego statutu.

 

 

Rozdział III

Cele i sposoby ich realizacji

§1

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności pracowników KGHM Polska Miedź S.A. jak również na rzecz swoich członków w sferze zadań publicznych w zakresie popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej.
 2. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej a w szczególności przez osoby z Zagłębia Miedziowego.
 3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawniania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych.
 4. Organizowanie wyjazdów szkoleniowych i sportowych w różnych dyscyplinach sportu oraz obozów sportowo-turystycznych w kraju i za granicą.
 5. Propagowanie czynnego uprawiania sportu.
 6. Podejmowanie innych działań niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, wspomaganie działań mających na celu tworzenia dogodnych warunków do uprawiania aktywnego wypoczynku, inicjuje nowe formy rekreacji ruchowej.

2. Organizowanie festynów, konkursów oraz innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

3. Propagowanie uprawianie kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych a także rozpowszechnia stosowania innych form aktywnego wypoczynku oraz udzielanie informacji o swojej działalności i działalności zrzeszonych członków, współpracuje w tym zakresie ze środkami masowego przekazu.

4. Organizowanie poradnictwa z zakresu kultury fizycznej dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji.

5. Organizacje, propagowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacji kwalifikowanej -letniej i zimowej we wszystkich jej formach prowadzenie działalności na rzecz uczniów szkół wiejskich i osób niepełnosprawnych

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Rozdział IV

Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków

§1

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) Zwyczajnych

b) Wspierających

§2

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna z kraju i za granicy, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z chwilą podpisania deklaracji członkowskiej
 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna i fizyczna, deklarująca pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§3

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Współdecydować o sprawach Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.
 2. Zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia.

§4

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Czynnie działać na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§5

Członkowie wspierający mają prawo:

1. Zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia

§6

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 1. Udzielać pomocy w realizacji działań statutowych Stowarzyszenia
 2. Przestrzegać postanowień Statutu

3. Regularnie opłacać składki członkowskie oraz udzielać pomocy finansowej i organizacyjnej

§7

Utrata członkostwa może nastąpić przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia,
  1. Wydalenie ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu wskutek działań sprzecznych ze Statutem lub nieopłacenie składek przez okres przekraczający 12 miesięcy.
  2. Od uchwały o wydaleniu przysługuje odwołanie do walnego zebrania w terminie 30 dni od daty podjęci uchwały.

 

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia Tryb dokonywania wyboru, uzupełniania składu, ich kompetencje oraz zasady organizacyjne

§1

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna, która jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

Tryb dokonywania wyboru Władz

§1

 1. Okres kadencji władz trwa 2 lata
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym
  1. Władze Stowarzyszenia wybierane są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia
  2. W okresie między Walnymi Zebraniami, władzą Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia

Uzupełnianie składu Władz

§2

1. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pozostałym członkom tych organów przysługuje prawo kooptacji; liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Kompetencje Władz oraz zasady organizacyjne

§3

1. Walne Zebrania dzielą się na :
a) Zwyczajne

b) Nadzwyczajne

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Zwyczajnego członków należy:

a) uchwalanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia na okres kadencji

b) uchwalanie zmian w Statucie

c) wybór Zarządu Stowarzyszenia

d) wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

e) Podejmowanie innych decyzji / uchwał/ mających istotne znaczenie dla Stowarzyszenia

f) Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych

g) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i zasad rozdysponowania majątku

 1. 3.  Walne Zebranie Zwyczajne odbywa się obligatoryjnie raz w roku kalendarzowym, do 30 czerwca.
 2. 4.  O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków na piśmie, załączając materiały dotyczące spraw będących tematem Walnego Zebrania, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§5

 1. Nadzwyczajne Walne Zebrania mogą być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie najpóźniej dwóch miesięcy od daty uchwały lub wniosku.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebrania odbywają się na zasadach określonych dla Walnych Zebrań Zwyczajnych.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Nadzwyczajnego członków należy: podejmowanie uchwał tylko w sprawach, dla których zostało zwołane

§6

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) kierowanie pracami stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami

b) zwoływanie Walnych Zebrań i przedstawianie im planów, sprawozdań i innych materiałów,

c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

d) proponowanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków Stowarzyszenia,

e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

f) ustalanie wysokości składek członkowskich

g) zawieranie umów,

h) opracowywanie i proponowanie regulaminów oraz innych przepisów regulujących działalność Stowarzyszenia,

i) realizowanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,

j) składanie wniosków o dokonanie zmian w Statucie Zarząd Stowarzyszenia zbiera się minimum 6 razy w roku kalendarzowym.

2. W zebraniu Zarządu udział biorą :

a) członkowie Zarządu

b) zaproszeni goście

2.  O terminie, miejscu i porządku Zebrania Zarządu Stowarzyszenia, Prezes Stowarzyszenia zawiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania Zarządu.

§7

1. Kompetencje i zadania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie

a) Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza

b) Komisja Rewizyjna jest powoływana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem celowości, rzetelności, gospodarności i polityki finansowej

c) Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu

d) Komisja Rewizyjna przedkłada wnioski pokontrolne na podstawie wewnętrznej uchwały.

e) Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są prowadzone przy obecności co najmniej 2 członków, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego,

f) Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień na piśmie oraz wnioskowania usunięcia nieprawidłowości

g) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub przedstawiciel Komisji ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia

 

Rozdział VI

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia, Warunki ważności uchwał Sposób reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań

§1

1. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Prezesa Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z sześciu osób :

a) Prezesa Stowarzyszenia ,

b) Wiceprezesa,

c) Skarbnika,

d) 3 członków.

3.  Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, żądać od Prezesa sprawozdań i wyjaśnień w sprawach dotyczących Stowarzyszenia oraz dokonywać kontroli majątku Stowarzyszenia.

 1. Do ważności pism, dokumentów, oświadczeń w sprawach finansowych i majątkowych oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób tj. Prezesa i Skarbnika
 2. Zarząd Stowarzyszenia za swoją działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem

Warunki ważności uchwał

§2

Uchwały Walnego Zebrania zapadają :

 1. Zwykłą większością głosów
  1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania odbywanego w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem rozwiązania Stowarzyszenia, które wymaga co najmniej 2/3 biorących udział w głosowaniu
  2. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
  3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów ważnych przy obecności większej części uprawnionych do głosowania
  4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych, przewodniczący zebrania może zarządzić głosowanie tajne

Rozdział VII

Sposób uzyskiwania środków finansowych, majątek Stowarzyszenia oraz ustanawiania składek członkowskich

§1

1.  Majątek powstaje:

1)  ze składek członkowskich,

2)  darowizn, spadków, zapisów,

3)  dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością stowarzyszenia,

4)  dotacji i ofiarności publicznej.

 

 1. Wszelkie środki pieniężne wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub w kasie do limitu określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę finansową  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§2

Składki członkowskie ustalane są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII

Zasady dokonywania zmian statutu, sposób rozwiązywania się Stowarzyszenia

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów(dwóch trzecich), przy obecności, co najmniej połowy uprawionych do głosowania.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków.
 3. Uchwała powyższa określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

Statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 5 stycznia 2013 r.